ویلا (کلاردشت)

آدرسکلاردشت خيابان حسن کیف شهرك بهار قطعه ۲۴
منطقهشهرداری استان مازندران
اسکلتبتني
مساحت۵۰۰ متر مربع
مشخصاتیک دستگاه ویلای تریپلکس فول فرنیشد
پارکینگ۱ طبقه
تاريخ شروع۱۳۹۲
تاريخ اتمام۱۳۹۲
مشخصات پروژه