میدان استقلال 

منطقهشهرداری منطقه ۴
طبقات7
طبقه مسکونی5
واحد مسکونی38
مشخصات پروژه