دولت اخلاقی

آدرسخيابان دولت سه راه نشاط اخلاقی غربی پلاک ۲۰
منطقهشهرداری منطقه ۳
اسکلتبتني
مساحت۱۶۵۰ متر مربع
طبقات6
واحد مسکونی4
طبقه مسکونی4
پارکینگ2 طبقه
مشخصات۱ طبقه سالن اجتماعات و انباری ها
تاريخ شروع1388
تاريخ اتمام1389
مشخصات پروژه