تهرانپارس ۲۲۲

آدرستهرانپارس میدان استخر خيابان استخر خيابان ۲۲۲
منطقهشهرداری منطقه ۴
طبقات5
طبقه مسکونی4
واحد مسکونی12
پارکینگ1 طبقه
مشخصات پروژه