برج نگین  زرگنده

آدرسزرگنده عطاری مقدم جنوبی ابتدای دانشگر پلاک
منطقهشهرداری منطقه ۳
اسکلتبتني
مساحت۱۱۷۰۰ متر مربع
طبقات۱۲
واحد مسکونی۴۳
واحد اداری۱۰
پارکینگ۵ طبقه
مشخصات۱۰باب تجاری
تاريخ شروع۱۳۹۵
تاريخ اتمام۱۳۹۹
مشخصات پروژه