بازسازی واحد های مسکونی قلهک

ادرسزرگنده عطاری مقدم جنوبی ابتدای دانشگر پلاک ۴ طبقه ۸ واحد ۸۲
منطقهشهرداری منطقه ۳
مساحت
تاريخ شروع۱۴۰۰
تاريخ اتمام۱۴۰۰
مشخصات پروژه