بازسازی  واحد های مسکونی شرکت نفت

منطقهشهرداری منطقه
طبقات70
طبقه مسکونی60
واحد مسکونی65
تاريخ شروع1365
تاريخ اتمام1368
مشخصات پروژه