بازسازی شرکت راما

ادرسزرگنده عطاری مقدم جنوبی ابتدای دانشگر پلاک ۴
منطقهشهرداری منطقه ۳
مساحت۱۰۴ متر مربع
مشخصاتمجهز به محصولات UV
تاريخ شروع۱۴۰۰
تاريخ اتمام۱۴۰۰
مشخصات پروژه