ازگل

آدرسازگل خيابان آبشار شرقی پلاک ۲۴
منطقهشهرداری منطقه ۱
اسکلتبتني
مساحت۳۹۹۰ متر مربع
طبقات۷
طبقه مسکونی5
واحد مسکونی20
مشخصات۱ طبقه سالن اجتماعات و انباری ها
پارکینگ2 طبقه
تاريخ شروع۱۳۸6
تاريخ اتمام۱۳۸7
مشخصات پروژه