آهنگ

آدرسخيابان ۱۷ شهریور کوچه طباطبایی پور پلاک ۶۵
منطقهشهرداری منطقه ۱۴
اسکلتبتني
مساحت۹۵۰ متر مربع
طبقات۷
واحد مسکونی۶
آسانسورگلس کابینت طراحی شده با درهای اتوماتیک، فول استیل
پارکینگ۱ طبقه
تاريخ شروع۱۳۹۸
تاريخ اتمام۱۳۹۹
مشخصات پروژه